ניהול ספרים מהו?
לכל עוסק יש את הספרים שעליו לנהל , הוראות ניהול ספרים מפרטות אילו ספרים על כל עוסק לנהל (ספר תקבולים /תשלומים,ספר הזמנות וכו' ) וכן איזה תיעוד שוטף שבו מחויב העוסק(קבלה , חשבונית , תעודת משלוח).
להוראות מצורפות 16 תוספות שמבחינות בין סוגי העסקים,ומבהירות לכל עוסק ועוסק איזה ספרים לנהל .
כל עוסק חדש נדרש עוד טרם ההתחלת פעילותו לברר איזו תוספת חלה עליו ואילו ספרים לנהל על מנת למנוע מעצמו אי נעימות בהמשך.

מהי ביקורת ניהול ספרים?
על ניהול הספרים מתבססת כל הנהלת החשבונות של העסק, וממנה נגזרים כל הדוחות השנתיים , – מ"ה ,דוחות חודשיים למע"מ  ,וחבות המס .ומטרתה לאפשר לרשות המיסים לבקר את העוסק וליצור אחידות בין אותם בעלי מקצוע בנושא ניהול ספריהם.
ביקורת ניהול ספרים מתבצעת על ידי מבקרים , בדרך כלל שניים שהם עובדי הרשות
שאינם מפקחים. הביקורת כוללת תצפית על בית העסק קניית ביקורת ואז הזדהות ובדיקת רישום הקנייה וניהול הספרים בבית העסק.
לאחר הביקורת מוכן דוח שמועבר למנהל מחלקת ניהול ספרים הבודק את הדוח ומחליט על סוג הליקוי(קוד ליקוי )אם ישנו כזה .ממצאי הביקורת מועברים למשרד פקיד השומה להמשך טיפול.

אי ניהול ספרים , ליקוי מהותי , אי רישום תקבול
כפי הנאמר לעיל לאחר הביקורת נרשם דוח עם סוג ליקוי אם ישנו כזה . בטרם נפרט את
סוגי הליקויים ומספריהם . יש להבין את המושגים בכותרת ואת משמעותם בהקשר לניהול
ספרים.
אי ניהול ספרים- עוסק שחייב בניהול ספרים ולא עשה כן . מדובר במקרה של עבירה
פלילית שבגינה יכול להיות מוגש כתב אישום ויוטלו עונשי מאסר .
ליקוי מהותי – כאן מדובר על עסק שמנהל ספרים אולם בביקורת נמצא פגם המקשה על
פקיד שומה לבצע ביקורת נאותה של הספרים. סנקציות שיכולות להיות מוטלות :פסילת
ספרים , קביעת השומות מחדש ותשלום מס נוסף.(בתחום האזרחי).
אי רישום תקבול -משמעו מציאת תקבול שלא נרשם בספרי העסק . סנקציות: זהות לליקוי
מהותי .

פירוט הקודים ומשמעותם בדוח הביקורת שנעשתה:

קוד (1)- אי ניהול ספרים – נישום היה חייב לנהל ספרים ולא עשה כן .
אין אפשרות לערר על הקביעה .
סנקציות מעבר לתחום הפלילי:
1. קנס – העוסק נקנס בתוספת מס של 10% מהכנסתו החייבת בשנה הראשונה ו20%
בכל שנה נוספת.
2. אי הכרה בהפסדים – לא יוכרו הוצאות ריבית ופחת , הפסדים מועברים משנים קודמות
לא יקוזזו , ולגבי שאר ההוצאות – פקיד השומה יכול שלא להכיר בהם כלל או להכיר באופן
חלקי.
3. שינוי מדרגות המס – המס התחילי מתחיל ב 31% במקום 10%.
קוד (2)- קוד זמני בגין ליקוי מהותי-  במקרה שנמצא ליקוי מהותי המונע בדיקה. יש
חובה על פקיד השומה על הודעה מנומקת על מציאת הליקוי והחלטתו
שלא להכיר בחלק מהרשום בספרים , או שלא להכיר בהם כלל .
דרכי הערר- בתוך 30 יום לוועדה לקבילות פנקסים, אי הגשת ערר במועד תהפוך
הפסילה באופן אוטומטי לסופית. אם הוגש ערעור במועד – הטיפול יחכה להחלטתה של
הוועדה שאם תאשר את הפסילה , הקוד ישתנה לקוד 5 ואם תקבל את הערר
יקבע קוד חדש .
קוד (3)- ביקורת תקינה – לא נמצא כל ליקוי.
קוד (4)- ליקוי טכני – ליקוי לא מהותי , אין סנקציה חוץ מהודעה לתקן את הליקוי.
קוד (5)-קוד סופי בגין ליקוי מהותי – מחליף את קוד 2 כפי שהוסבר לעיל .
סנקציות : אי הכרה בהוצאות והפסדים , ושינוי מדרגות המס .
קוד (6)- אי ניהול סרט ביקורת של קופה: היעדרו של סרט בקופה מקביל בעיקרו ובחומרתו לאי רישום תקבול .
יוסבר בקוד 7 ו 8 .
קוד (8)-קוד זמני בגין אי רישום תקבולים –
במקרה שהביקורת העלתה כי לא נרשמה
הכנסה בספרים ,פקיד השומה יודיע על כוונתו לפסול את הספרים.
דרכי ערר: ערעור תוך 30 יום לפקיד שומה , הנישום מוזמן לשימוע בפני פקיד השומה
או סגנו. אם ההחלטה לא שונה אפשר להגיש ערעור לבית משפט תוך 60 יום .
אם הערעור נדחה בבית משפט או לא הוגש ישתנה הקוד ל(7).
יתכן המרה לאזהרה, המשמעות: כניסה של העוסק לתקופה על התנאי של 12 חודשים,מהביקורת הקודמת .
אם יתפס שוב פעם במהלך התקופה הנ"ל ספרים יפסלו בשנים שנתפס ובשנה שלפני כן , סה"כ 3 שנים.
קוד(7)- קוד סופי בגין אי רישום תקבולים –מחליף את הקוד הזמני קוד 8. .

 

שינוי גודל גופנים