לקראת סוף שנת 2019 ריכזנו מספר אפשרויות לתכנון מס והפחתת חבות המס .
יצוין שרק הפקדות ו/או תשלומים שנעשו בשנה הרלוונטית יזכו להטבה באותה שנה של ההפקדה.

תקציר :
1. הפקדות לפנסיה – ניתן להפריש עד 16.5% מההכנסה החייבת(הכנסות פחות הוצאות) כדי לקבל הטבת מס.
על חובה להפריש לפנסיה לעצמאי ניתן לקרוא בקישור

פנסיה לעצמאים

2.הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים – ניתן להפריש 4.5% מההכנסה החייבת
עד תקרה של 4.5%*264,000=11,880 ולקבל הטבת מס .
יש פטור ממס על הרווחים לאחר שש שנים 
או שלוש שנים במידה ומושכים מהקרן לשם השתלמות או לימודים .
גבר/אישה – שהגיעו לגיל פרישה יכולים למשוך מהקרן לאחר שלוש שנים.

3. תשלומים לביטוח לאומי – 52% מהתשלומים לביטוח לאומי מוכרים כהוצאה
ומפחיתים את חבות המס . רק תשלום שנפרע בשנת המס יצטרף לניכוי ההוצאה .
כדאי לשלם הפרשי שומה 2018 ב 2019 כדי לקבל הוצאה גדולה יותר בדוח 2019.
במידה וצפוי רווח נמוך יותר ב-2020.

4. פירוט מסמכים נדרשים להכנת דוח 2019. פירוט בהמשך.

הטבות במס הכנסה בשל הפקדה לגמל לעצמאים
מי שמפקיד לקופת גמל (עצמאים, ושכירים) זכאים להטבות מס .הטבת המס ניתנת בצורה של ניכוי /זיכוי מההכנסה החייבת ,
כלומר הפחתת ההכנסה החייבת וישולם מס על הכנסה פחותה יותר, במידה ויש חבות מס .
חישוב ההטבות הוא מורכב ותלוי משתנים רבים מוצג כאן בצורה כללית את אופן חישוב ההטבה ואת סכום ההטבה .

עובד עצמאי יכול להפריש עד 16.5% , מכל ההכנסה החייבת שלו ועד גובה התקרה ולקבל הטבות כדלהלן :
ניכוי סכום ההפקדה (כעין הוצאה מוכרת שמופחתת מההכנסה החייבת ומזכה בהטבת מס)
שיעור הניכוי הוא 11% מההכנסה החייבת ולא יותר מ 23,232ש"ח בשנה סכום התקרה
לניכוי.
זיכוי ממס הכנסה בגין הפקדות עד 5.5% מההכנסה ולא יותר מסכום התקרה .(יוסבר להלן)
סה"כ הפרשה 5%+11%=16% ניכוי וזיכוי.

דוגמא:
עצמאי שהכנסתו החייבת היא 240,000 ש"ח כמה יוכל להפקיד לגמל כדי לקבל את ההטבה המקסימלית?
ניכוי: 11% מן ההכנסה של 240,000 הינם 26,400 סכום זה גבוה מהתקרה שנקבע
שהינה 23,232 ולכן מה שיופחת מההכנסה החייבת הוא סכום של 23,232.
חישוב המס יעשה על הכנסה של 240,000-23,232=216,768.

זיכוי:
5.5% מן ההכנסה של 240,00 הינם 13,200 ש"ח סכום זה גבוה מהתקרה ולכן
הסכום המקסימלי שיוכל להפקיד ולהנות מזיכוי הינו 11,616 .

מהו זיכוי ?
נניח שחבות המס הינה 15,000 , 35% מסך ההפקדה של 11,616 הינם 4065 ש"ח.
סכום זה מופחת מחבות המס 15,000-4065=10,935
יוצא מכאן שההפקדה המקסימלית כתלות בהכנסה כדי לקבל הטבת מס מקסימלית הינה:
11,616+23,232=34,848.

קרן השתלמות לעצמאי
עצמאי יכול להפריש לקרן השתלמות לעצמאים ולהנות מהטבת מס הן בהפקדה
והן במשיכה .
הטבות המס בהפקדה:
עצמאי יכול להפקיד עד 4.5% מההכנסה החייבת (הכנסות פחות הוצאות) ולהנות מהטבת מס
וזאת עד לתקרה הפקדה של 11,880 ש"ח (4.5% מ 264,000 ש"ח ).
דוגמא :
הכנסתו החייבת של עצמאי הינה 182,000 ש"ח בשנה כמה יוכל להפקיד בשנה
כדי להנות מהטבת מס מקסימלית?
העצמאי יוכל להפקיד לקרן השתלמות 4.5% אחוז מ- 182,000 ש"ח כלומר 8190 ש"ח.

מהי ההטבה ?
חישוב המס יעשה על הכנסה פחותה יותר : 182,000-8190=173,810.
מדרגת המס הינה 31% כלומר החסכון במס הוא בגובה ההפחתה של קרן ההשתלמות
כפול אחוז המס ,8190*31%=2538.
יצוין שאפשר להפקיד עד תקרה של 264,000 *4.5%=11,880 ש"ח , למשל אם
הכנסתו החייבת של עצמאי הינה 300,000 ש"ח אם יפקיד 300,000*4.5%=13,500,
מה שיוכר בפועל ויופחת מההכנסה החייבת הוא רק סכום של עד לתקרה של
264,000*4.5%=11,880. חישוב המס יעשה על הכנסה של 300,000-11,880=288,120.
הטבת המס הינה 11,880*35%=4158 שח כלומר חסכנו את סכום זה .

הטבת מס בעת המשיכה:

כעבור שש שנים (או כעבור 3 שנים לגבר מעל 67 ולאשה מעל 62 )ניתן למשוך את
הכספים בפטור ממס על הרווחים.

התנאים לפטור ממס על הרווחים:
1. הסכומים לא עלו על תקרה של 18,480 נכון ל 2019, כל סכום הפקדה מעל 18,480
יחויבו במס רווח הון בשיעור 25%.(הרווחים היחסיים).
2. הכספים נמשכו כעבור שש שנים או שלוש שנים(במקרה של לימודים או השתלמות
או גבר ואשה מעל גיל פרישה )
במשיכת כספים לפני הזמן יחויובו הרווחים במס לפי מדרגת המס החלה על העצמאי
בעת המשיכה .

תשלום דמי ביטוח לאומי
רצוי להקדים תשלומים לביטוח לאומי בשל הפרשי שומה בגין 2018.
כל תשלום לביטוח לאומי שנפרע ב 2019 52% ממנו יוכר כהוצאה ויפחית את חבות
המס .

דוח שנתי לשנת המס 2019:
כידוע דוח 2019 מוגש בשנת 2020, אפשר להגיש את הדוח החל מתחילת אפריל-מאי 2020.

המסמכים הנדרשים להכנת הדוח השנתי:

1. פרטים ואישורים על הכנסות נוספות שנתקבלו בשנת 2019. כגון קצבאות מביטוח
לאומי , קצבאות מחברות ביטוח, קצבאות פנסיה , מתנות , זכיות בפרסים, ירושה, שכר
דירה (עסקי ומגורים). טופסי 106 כול הכנסות בת הזוג .
2. אישורי יתרות מהבנקים ליום 31.12.2019 במידה ותיהיה דרישה לה.הון.
3.אישורים על תשלומים לביטוח חיים , פנסיה , קרן השתלמות .
4. אישורים על רווחים מניירות ערך מבנקים וניכוי מס במקור בשנת 2019.(טופס 867
מהבנק )
5. אישור תושב ישוב ספר לצורך קבלת הנחת תושב (מקבלים מהעיריה או מהמועצה
המקומית)
6.ספירת מלאי ליום 31.12.2019 לפי מחירי עלות לא כולל מע"מ .
7. אישורים על ניכוי במקור מלקוחות (לבקש מהלקוחות שניכוי לכם מס בשנת 2019)

שינוי גודל גופנים