ככלל ניתן להכיר בהוצאות על פי אסמכתאות . אולם לעיתים ניתן להכיר בהוצאות ללא
אסמכתאות אלא ע"י אומדן בלבד, בכפוף לנטל ההוכחה ע"י בעל העסק.

תקציר פסק הדין (מילר אורי נגר פקיד שומה ת"א 3 ):
בפסק דין זה דן בית המשפט בתביעה של שחקן פוקר המתפרנס מטורנירים הנערכים בחו"ל .
מילר בשנים 2010-2012 לא ניהל פנקסים ולא רשם את הכנסותיו והוצאותיו.
פקיד השומה לקח בחשבון במסגרת השומה רק את הכנסות מילר אך סירב באופן גורף
להכיר לו בהוצאותיו .
בית המשפט קבע שלמרות הסנקציה על אי ניהול פנקסים הקבועה בסעיף 33 להוראות
ניהול ספרים ,כי שומה לפי מיטב שפיטה אינה יכולה להתעלם מהמציאות ואינה יכולה
שלא להכיר באופן גורף בהוצאות שהיה על מילר לעמוד בהן לצורך הפקת הכנסותיו ,
ולו על דרך האומדן.
בית המשפט קבע כי ניתן להכיר למילר בהוצאות טיסה ושהייה בסכום של 80,000 ש"ח
הנקבע על דרך האומדנה . ובנוסף בדמי השתתפות בטורנירים אשר פורסמו באתר
האינטרנט .

קיימת מגמה בפסיקה לאפשר לקבל ראיות שמקורן באינטרנט בעיקר בקשר עם מידע
כללי כאשר מידע פרטני פרטני מצריך אימות ע"י עדויות נוספות.

מילר טען גם שלא קיבל לידיו את רוב כספי הזכיה שכן היה קשור בחוזה עם גורם מממן,
שלפיו את רוב כספי הזכיה היה צריך להעביר אליו .
בית המשפט לא קיבל את טענת מילר שכן למרות הנוהג בענף להימצאו של גורם מממן,
מילר לא הציג ראיה חותכת להימצאו של כזה .

שינוי גודל גופנים