חוק  לצמצום השימוש במזומן

          תמצית עיקרי החוזר ללקוחות :

 

 1. לגבי עוסק –עד עסקה של 11,000 מותר הכל במזומן . בעסקאות מעל 11,000 מותר 10% מהעסקה או עד 11,000 ₪ כנמוך.
 2. עסקה בין פרטי לפרטי – מותר עד 50,000 במזומן . מעל 50,000 או 10% מהעסקה או עד 50,000 כנמוך.
 3. עסקה בין פרטי לעוסק שהפרטי מקבל את התשלום –מותר עד 50,000 במזומן . מעל 50,000 או 10% מהעסקה או עד 50,000 כנמוך .
 4. שיקים- אסור לתת שיק פתוח בלי ששם הנפרע רשום עליו . בשיק שהסבו אותו לצד אחר צריך לרשום  את המסב +ת.ז. +שם הנסב (מי קיבל את השיק ).
 5. מתנות במזומן –עד 50,000 מותר במזומן . מעל 50,000 10% מסכום המתנה או עד 50,000 כנמוך. מתנות בין קרובים (רשימה סגורה מי אלו קרובים) אין הגבלה .
 6. שכר עבודה –מותר עד 11,000 אלף במזומן . כל שקל נוסף מעל אסור במזומן .
 7. סנקציות – עד 30% קנס מהסכום ששולם במזומן שלא לפי הוראות החוק .
 8. חשוב ! – תיעוד תקבול –יש לרשום בקבלות  שמוציאים ללקוחות את אמצעי התשלום – מזומן אשראי , שיק וכו, אחרת יוטל קנס בשיעור של 20% מהסכום הרשום הקבלה ללא פירוט אמצעי תשלום.
 9. חלפני כספים – האיסור חל רק הרווח  ראה דוגמא בסוף החוזר .

להלן מרוכזות בטבלה ההוראות העיקריות של החוק :

תחילה יש להפריד בין מי שהוא עוסק לבין מי שאינו עוסק לעניין החוק כלומר החוק חל גם על עסקאות בין אנשים פרטיים כפי שיופרט בטבלאות בהמשך:

 הגבלות על השימוש במזומן לעוסק :

התשלום במזומן בוצע עבור: סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה במזומן ההגבלה תחול ש"מחיר העסקה" גבוה מ-  

דוגמא מספר :

עסקה במסגרת העסק לתת ולקבל 11,000 ₪ 1
עסקה עם תייר במסגרת העסק לקבל 55,000 ₪ 2
שכ"ע, תרומה , הלוואה

חריג: ההגבלה לא תחול על ההלוואה שנותן גוף פיננסי

לתת ולקבל 11,000 ₪ 3
מתנה לתת ולקבל 50,000 ₪ 4

 

דוגמאות:

1. שמעון מכר ללוי סחורה בסך 10,900 כולל מעמ האם ניתן לשלם את העסקה במזומן?

תשובה: במחיר עסקה עד 11,000 ₪ ניתן לשלם את כל העסקה במזומן.

סכומים מעל 11,000 ₪ ועד 110,000 ₪ התשלום במזומן המותר יקבע לפי 10% ממחיר העסקה (בין 1,100 לבין 11,000 .

בסכומים מעל 110,000 ניתן לשלם במזומן עד 11,000 ₪ שכן סכום זה נמוך מ 10% ממחיר העסקה.

הערה: יוצא אפוא דבר אבסורדי שעסקה עד 11,000 כולל מעמ מותרת כולה במזומן , ועסקה מעל 11,000 למשל 11,500 התשלום במזומן המותר הינו 11,500 *10%=1500 וכל השאר ישולם שלא במזומן .

הערה חשובה נוספת:

2. מייקל התייר שילם לשמעון האיינסטלטור עבור תיקון נזילה בבית שהשכיר למשך חופשתו .מה הסכום שמותר לתייר לשלם לשמעון ?

לתייר מותר לשלם לשמעון האינסטלטור עד 50,000 ₪ במזומן.3.

3. שמעון העובד קיבל שכע בסך 12,000 ₪ האם מותר לשלמם במזומן ?

תשובה: עד 11,000 אלף מותר לשלם במזומן את כל הסכום , כאשר שכר העבודה הוא 11,001 אסור לשלם ולו שקל אחד במזומן אלא בהעברה בנקאית או שיק.

 4.מתנות: סעיף 2(ח) מגביל כל אדם מלשלם או מלקבל תשלום במזומן כאשר סכום המתנה עולה על 50,000 ₪ .

מתנה מעל 50,000 ₪ – מותר חלק במזומן וחלק בשיק למוטב או העברה  , למשל מתנה ב 60,000 אלף מותר עד 10% מסכום המתנה או 50,000 אלף כנמוך מבניהם.(בדוגמא 6,000 ₪ מותר במזומן וכל השאר בעברה או בשיק למוטב ).

מתנה לקרוב משפחה: מתנות בין קרובי משפחה חורגו מהאיסורים של סעיף 2(ח) והינם מותרים. יצוין שקרוב משפחה מוגדר כרשימה סגורה של קרובים שיש לבדוק לפני מתן המתנה אם עומדים בתחולת הסעיף.

 

הגבלות על שימוש בשיק לעוסק :

התשלום בשיק בוצע עבור: סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה בשיק הפרה כסכום השיק גבוה מ- דוגמא מספר:
עסקה,שכ"ע ,תרומה , הלוואה , מתנה במסגרת העסק בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין לתת ולקבל כל סכום  1
כל פעולה להסב שיק ולקבל שיק מוסב בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק כל סכום 1

 

 

דוגמאות :

 1. שמעון שילם לדויד האינסטלטור בשיק שקיבל מדודה שולה בחתונתו האם הדבר מותר?

ניתוח: הנפרע שרשום על השיק (הלכבוד שרשום בשיק הינו שמעון ), כדי ששמעון יוכל להסב את השיק לדויד האינסטלטור צריכים לעשות 2 דברים:

 1. שמעון צריך לרשום את שמו מאחורי השיק+ת.ז. שלו ("מסב השיק")
 2. צריך לרשום מאחורה את שמו המלא של שמעון (מקבל התשלום-הנסב השיק).

 

חשוב !!!!!

יש לציין בקבלה את אמצעי התקבול :

מזומן –סוג המטבע

שיק : מספרו, שם הבנק ומספר החשבון עליו שממנו נמשך השיק .

אשראי : סוג , מספר כרטיס , שם בעל הכרטיס , שם הבנק מספר חשבון .

אחר: כל הפרטים הנדרשים לשם זיהוי אמצעי התשלום ומשלמו .

 

דוגמא :

שמעון הוציא קבלה ללקוח על סך 30,000 ₪  ללא רישום אמצעי התשלום בקבלה האם הדבר מותר ומה הסנקציות שיוטלו?

אי רישום אמצעי התשלום –מזומן, שיק , העברה בנקאית וכיו"ב מהווה הפרת החוק בניגוד לסעיף 29 (א) אשר דורש לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם העוסק תשלום או קיבל תקבול .

סנקציות :

סכום העיצום הכספי שיוטל ייקבע לפי שיעור 20% מהסכום של תועד :

20%*30,000=6000

כלומר לא רשמת אמצעי תשלום בקבלה תקבל קנס בשיעור של 20% מסכום הרשום בקבלה ולא פורט עבורו אמצעי התשלום.

 

הגבלות על השימוש במזומן לגבי אדם שאינו עוסק:

 

ה"תשלום במזומן" בוצע עבור: סוג הפעולה עליה חלה הגבלה במזומן ההגבלה תחול כש"מחיר העסקה" גבוה מ-  

דוגמא מספר:

עסקה (עם עוסק/אדם שאינו עוסק) לקבל 50,000 ₪

 

 

1

עסקה עם עוסק במהלך עסקו של העוסק לתת 11,000 ₪

 

 

2

עסקה עם אדם שאינו עוסק לתת 50,000 ₪  

2

שכ"ע , תרומה , או הלוואה לתת ולקבל 11,000 ₪  

דוגמא 3 לעיל

מתנה לתת ולקבל 50,000 ₪ דוגמא 4 לעיל

 

החוק של השימוש במזומן בעסקאות חל גם על אנשים פרטיים:

1.דויד סוחר רכב קנה מששון בן אדם פרטי את הבמ.מ.וו בת החמש שלו  האם מותר לששון לקבל את התשלום עבור הב.מ.וו שלו במזומן?

תשובה :

מותר , עד 50,000 מותר לדויד סוחר הרכב לשלם לששון עבור מכוניתו את כל הסכום .

מעל 50,000 ,הוא יכול קבל מזומן בסכום של 50,000 ₪ או 10% ממחיר העסקה כנמוך.

הערה חשובה: כאשר העסקה היא נניח על סכום של 100,000 אלף , ושולם 50,000 אלף במזומן וכל השאר בהעברה בנקאית האם הדבר מותר?

למרות ששולם 50,000 אלף במזומן עדיין מחיר העסקה הוא 100,000 אלף ולכן יהיה מותר לשלם רק 10% ממחיר  העסקה כלומר 5000 שח במזומן וכל השאר בהעברה.

אולם אם העסקה על 600,000 ₪

מותר או 10% אחוז במזומן או 50,000 אלף לפי הנמוך . במקרה הזה 50 אלף במזומן וכל השאר בהעברה.

2. דויד מכר את מכוניתו לשמעון 2 הצדדים אינם עוסקים אלא אנשים פרטיים:

עד עסקה של 50,000 אלף מותר הכל במזומן.

עסקה מעל 50,000 אלף או 10% ממחיר העסקה או עד 50,000 אלף כהערה לעיל.

כאשר דויד הוא עוסק ומכר את רכבו לשמעון , עד 11 אלף מותר הכל במזומן מעל 11 או 10% ממחיר או עד 11,000 כנמוך.

חריג: מתן שירות ללקוח פרטי ע"י רואה חשבון או עו"ד מותר לקבל עד 50,000 במזומן(בעסקה של 50,000 אלף)

 ההגבלות על השימוש בשיק לאדם שאינו עוסק :

בניגוד לעוסק שכל עסקה במסגרת העסק כל שיק על כל סכום צריך להיות מתועד מאחורה מסב השיק+ת.ז.וכן הנסב שקיבל את סכום זה .

 לגבי בן אדם פרטי שקיבל שיק ההנחיות הם אותו דבר רק שהדבר אסור מסכום מסוים כמפורט בטבלה.

התשלום בשיק בוצע עבור : סוג הפעולה עליה חלה ההגבלה בשיק הפרה כסכום השיק גבוה מ-
עסקה ,שכ"ע ,תרומה , הלוואה מתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב לקבל 5,000 ₪
לעוסק במסגרת עסקו עבור עסקה שכ"ע /תרומה /הלוואה מתנה ,בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב לתת כל סכום
לאדם שאינו עוסק ,עבור: עסקה/ שכ"ע /תרומה /הלוואה /מתנה , בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב לתת 5000 ש"ח
כל פעולה להסב שיק ולקבל שיק מוסב , בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק. כל סכום

 סיכום של הטבלה בכמה מילים :

מי שמסב שיק – חייב לרשום מאחורה את שמו ומספר זהותו מכל סכום . לא משנה אם הוא עוסק או בן אדם פרטי.

בן אדם פרטי – שהוא הנסב , (כלומר מקבל השיק) צריך לרשום את שמו מאחורי השיק רק מסכום שיק שמעל 5000 ₪

עוסק- שהוא הנסב , (כלומר מקבל השיק) צריך לרשום את שמו מאחורי השיק מכל סכום של שיק .כמובן שמדובר בתקבול במסגרת העסק  .

סנקציות של הפרות של חוק השימוש במזומן:

אם סכום ההפרה עד 25,000 שיעור העיצום הוא 15%

בין 25,000 ועד 50,000 שיעור העיצום הוא 20% .

אם סכום ההפרה מעל 50,000 שיעור העיצום הוא 30%.

דוגמא:

דויד שילם ללוי  סכום כסף במזומן עבור סחורה  יצוין ששניהם סוחרי בדים מוכרים במשק מה הסכום שיחשב כהפרה ומה העיצום שיוטל ?

במקרים הבאים :

 1. שולם במזומן 80,000 שח

תשובה: 1. התשלום המותר במזומן 10% מסך העסקה או 11,000 לפי הנמוך. במקרה שלנו מותר רק 80,000*10%=8,000 ₪ במזומן .סך של 80,000-8000=72,000 מהווה הפרה ועל זה יחול  30%  *72,000= 21,600.

 

            עסקאות במזומן בעסקאות מסוימות :

   חלפן כספים:

חלפן ממיר 200,000 דולר לפי שער של 3.76 לדולר אשר עלו לו לפי 3.71 לדלר . האם ניתן לשלם ו/או לקבל את הסכום במזומן?

תשובה : ההגבלה תחול רק על רכיב הרווח בסך 300,000*(3.76-3.71)=15,000 ₪ ולא תחול על סכום ההמרה 300,000 דולר מהיבט חוק צמצום השימוש במזומן . הסכום עולה על 11,000 ולכן חלה מגבלה על תשלום /תקבול במזומן .

 

 

בברכה,

דן אלפסי,רו"ח

 

לבירורים נא לפנות ללירן אלדר , רו"ח שלוחה 7

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים