חישוב נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף

החל בינואר 2014, עם כניסתו לתוקף של תיקון 199 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") בנושא חישוב נפרד לבני זוג ושינוי הוראות סעיף 66(ד) לפקודה,
יכולים גם בני זוג העובדים בעסק משותף שבבעלותם לערוך את חישוב המס על הכנסתם בשיטת חישוב המס הנפרד.

על פי התיקון, החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף (המוגדר כ"מקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני") ובלבד שיתקיימו
מלוא התנאים הבאים:

1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;

2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;

3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים.

בהקשר זה הבעל יכול להמשיך ולעבוד כעצמאי וזאת מבלי שהכנסתה של אשתו תצטרף להכנסותיו (כל עוד הם עומדים בתנאים האמורים לעיל) או לחלופין הוא רשאי לעבוד כשכיר בעסקו
ולהוציא לעצמו תלוש משכורת. יצוין כי קביעה זו נכונה גם לאישה – ניתן לרשום את האישה כ"עוסקת" ולצרפה לתיק הבעל או לחלופין להוציא לאישה תלוש משכורת מהעסק של הבעל.

במסגרת תיקון 199 לפקודה בוטלו הוראות סעיף 66(ה) לפקודה ולפיכך מעמדם הביטוחי של הנישומים לעניין חבותם בדמי ביטוח לאומי ודמי בריאות (אופי ההתקשרות בין הבעל לבין אשתו)
ייבחן וייקבע מעתה אך ורק על פי הכללים אשר נקבעו בחוק הביטוח הלאומי, בתקנות שהותקנו מכוחו ובבתי הדין לעבודה.

מצב שבו בת הזוג היא שכירה בעסקו של בעלה. בת הזוג תיחשב לשכירה אך ורק אם מתקיימים בין בני זוג אלה יחסים של עובד ומעביד. לקביעת יחסי עובד ומעביד בין בני זוג נקבעו
בפסיקה כמה מבחנים אחדים, כדלקמן:

יש התקשרות חוזית בין בני-הזוג.
לבת-הזוג, כשכירה, מסגרת קבועה של שעות עבודה.

יש פיקוח על העבודה ובת הזוג כפופה למרותו של המעסיק (שהוא, כאמור, בעלה).

בת-הזוג משתמשת בעבודתה באמצעי הייצור מן העסק של בעלה.

בת-הזוג מקבלת שכר ריאלי, בתוספת התנאים הסוציאליים, כגון: חופשה, הבראה, תוספת יוקר.

יש לזכור כי הטוען לקיום יחסי עובד ומעביד בין בני זוג – עליו מוטל הנטל להוכיח זאת.
לפיכך, האישה יכולה לעבוד בעסק כשכירה, כפוף להתקיימותם של התנאים המפורטים לעיל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים