במדריך זה מרוכזות הוצאות שיוכרו כחלק מתהליך הפקת ההכנסה .

יצוין שרק הוצאות ששימשו במישרין להפקת ההכנסה יוכרו כהוצאה מוכרת הוצאות פרטיות שאינם קשורות לעסק
לא מוכרות .

הוצאות מימון (ריבית):
הלוואה שנלקחה לשם רכישת נכס עסקי או תשלום משכורות לעובדים או רכישת מלאי .
הוצאות המימון (לא הקרן) יוכרו בניכוי .

הוצאות השתלמות
אם מדובר על השתלמות שנועדה לשמור על הרמה המקצועית של הנישום ההוצאה תותר בניכוי,
אך אם הלימודים מקנים ללומד תואר חדש או יתרון משמעותי לזמן ארוך ההוצאה לא תותר .

הוצאות טרום עיסקיות
מדובר בהוצאות שמוציא הנישום בשלבי הקמת העסק בטרם קיים מקור הבשל להפקת הכנסה .
הוצאות אלו לא יוכרו באופן שוטף בשנה השוטפת אלא , יוכנסו לטופס פחת ויוכרו לאורך השנים.

הוצאות פיצויים
נישום ששילם הוצאות פיצויים לצד ג ' כתוצאה מסיכונים שכרוכים בעסק , לדוגמא עוסק שמחזיק מלאי והמלאי נשרף
ושרף מחסנים סמוכים הוצאות אלא יוכרו שכן הם חלק מהסיכונים של העסק .

גניבות
עסק שמחזיק נכנסים של לקוחות , ונכסים אלו נגנבו , הוצאה זו תוכר שכן זה חלק מסיכוני העסק .

תשלום עבור הגנה במשפט פלילי
לא יותר כיוון שמדובר בהוצאה מעורבת הכוללת מרכיב פרטי .

תרומות
מוכרות (בתנאי שהעמותה קיבלה אישור ממס הכנסה לפי סעיף 46 )

הוצאות רכב
רכב שסיווגו N1 או M1(כרשום ברישיון הרכב) – רכב עד 8 מושבים עד משקל 3.5 טון . – 45% מהוצאות על רכב זה יוכרו השאר (55%) לא יוכר .
רכב מעל 3.5 טון כל ההוצאות יוכרו .

הוצאות כיבודים
80% מהוצאות הכיבודים יוכרו 20% לא יוכרו.
מדובר על שתיה קרה /חמה , עוגיות ופרטי ומזון קלים בלבד.

נסיעות לחול
נסיעה לחול כהוצאה פרטית לא תוכר אולם כהוצאה עיסקית לשם יצירת הכנסה ההוצאה תוכר בהתאם לתקנות:

כרטיס הטיסה- יוכר במלואו .

הוצאות לינה –
בנסיעה אשר כללה לא יותר מ 90 לינות :
עבור שבע הלינות הראשונות- כל הוצאות הלינה מוכרות .
מהיום השמיני והלאה -לגבי לינה שנמוכה מ 125$ כל ההוצאה מוכרת .
לינה שעלותה יותר מ 125$ – הטווח שבין 125$ עד 213$ מוכר .

בנסיעה מעל 90 לילות :
הוצאות הלינה מוכרות אך לא יותר מ 125$.

הוצאות שהייה אחרות: (ללא קבלות) אוכל , שתיה , וכו.
אם נדרשו הוצאות לינה – לא יותר מ 80$ ליום.
אם לא נדרשו הוצאות לינה – לא יותר מ 133$ ליום .

שכירות רכב בחול – הוצאה מוכרת עד 62$ ביום.

ישנם מדינות שמקבלים אקסטרא ניכוי בשיעור של 125 אחוז מסכומי הניכוי שרשומים בסעיף זה .

הוצאות לינה וארוחת בוקר בישראל
הוצאות לינה בישראל לשם יצירת הכנסה יוכרו בתנאים הבאים:
מקום הלינה – אם רחוק 100 ק"מ ממקום מגוריו של הנישום או ממקום עיסוקו העיקרי .
או אם מקום הלינה פחות מ 100 ק"מ ממקום מגוריו של הנישום אך הוכח לפ"ש שהוצאות הלינה הכרחיות ליצור ההכנסה.
תקרת ההוצאה – עד 125$ ליום כל ההוצאה תוכר *השקל של אותו יום .
מעל 125$ ליום לינה – הטווח שבין 125$ ל 213$ יוכר.
הערה : אין הגבלה על לינה במסגרת השתתפות בכנס בתחום עיסוק הנישום וכל ההוצאות יוכרו .

מתנות
מתנות שנתן נישום לאדם בישראל – עד 210 שח לשנה לאדם יוכר .
מתנות שניתנו לאדם בחו"ל – עד 15$ לאדם בשנה.
יצוין שיש לערוך רשימה עם פרטי המקבלים והסכומים , וקבלות לאימות ההוצאה .

הוצאות ביגוד
80% מהוצאות שהוציא הנישום לרכישת ביגוד בעבורו או בעבור עובדו .
מדובר על ביגוד שניתן לזהות באופן בולט השתייכות לעסקו של הנישום ,ועל פי דין קיימת חובה ללבושו וניתן להשתמש בהם גם מחוץ לעבודה .
בגדים שניתן להשתמש באופן מוחלט רק בעבודה – כל ההוצאה תוכר במלואה .

הוצאות טלפון נייד
לא יוכר 1260 ש"ח מהוצאה הכוללת של הוצאות הטלפון הנייד או מחצית מההוצאה לפי הנמוך.

 

 

שינוי גודל גופנים