השאלה הנשאלת מתי חל החיוב במע"מ שבגינו לאחר 14 יום יש חובה להוציא חשבונית מס ולדווח בדוח התקופתי הקרוב?
כדי לענות על שאלה זאת יש לחלק בין עסקים נותני שירותים לבין עסקים המוכרים טובין:

תקציר :
1. כככל בעסקאות של מכר טובין – החיוב בהוצאת חשבונית ותשלום מעמ בדוח התקופתי הקרוב הוא בעת מסירתם לקונה למרות שהקונה טרם שילם .
החריגים לכך הם עוסק שמחזור עסקאותיו לפני מע"מ הם 2 מיליון שיכול לדווח על בסיס מזומן ורק בעת קבלת התמורה יוציא חשבונית מס תוך 14 יום וידווח בתקופת הדיווח הקרובה .
יצרנים שמחזור עסקם בין 2,150,000 לבין 3,800,000 או שמחזורם נמוך מ 2,150,000 אך בעסקם יותר מ 6 עובדים ולא יותר מ17 ידווחו גם על בסיס מזומן.

2. בעסקאות של שירות – יחול חיוב המע"מ על בסיס מזומן כלומר בעת קבלת התמורה יש חובה להוציא חשבונית מס תוך 14 יום .
נותני שירותים מעל מחזור 15  מיליון לפני מעמ , יחול חיוב המעמ בעת מתן השירות למרות שטרם התקבלה התמורה .חריג בעלי מקצועות חופשיים אין הגבלה של מחזור ולעולם ידווחו על בסיס מזומן .
נותני שירותי בניה יחול החיוב במס : כמוקדם מבין מועד השלמת העבודה ומועד העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו או לבין התשלום במועד קבלתו אצל נותן השירות .

 


ככלל בעסקאות של מכר טובין-
חל החיוב במע"מ עם מסירתם לקונה . כלומר למרות שבעל העסק לא קיבל תשלום עליו להוציא חשבונית ולשלם את המעמ בדוח התקופתי הקרוב.
כאשר הסחורה נמסרה בחלקים על כל חלק שנמסר יש להוציא חשבונית מס בעת המסירה.
חריגים:
1. עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על שני מיליון ש"ח לפני מע"מ חל החיוב בעת קבלת התמורה הכספית.
2.יצרן שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 3,800,000 שקלים חדשים או שמחזור עסקו פחות מ-2,150,000 שקלים חדשים אך בעסקו יותר מ-6 מועסקים ולא יותר מ-17 מועסקים, חל החיוב בעת קבלת התמורה ובעת זו יוציא חשבונית מס .
כאשר יש צד שלישי שמוביל את הסחורה ללקוח : אם נקבע בחוזה ההובלה שהמוביל אחראי כלפי הקונה ולא המוכר, המסירה חלה בעת העברה למוביל ויש להוציא חשבונית מס .

גם נכסים בלתי מוחשיים הם בגדר טובין – כגון פטנטים ,זכויות יוצרים ,  נכסים בלתי מוחשיים ימסרו בדרך כלל בדרך של מסירת מסמכים המעידים על העברת הבעלות בנכס .
שכירות: גם עסקה של השכרת טובין תחשב כמכר טובין -והחיוב יחול בעת מסירתם לשוכר אולם רוב עסקאות ההשכרה אין זה מקובל לשלם מראש למשכיר ולכן חוקק סעיף 29 שקובע שבמקרה של שכירות טובין יחול החיוב המע"מ הוא בעת קבלת התמורה ובאותה עת יש להוציא חשבונית מס.
הוא הדין בעסקאות של ליסינג תפעולי ומימוני שחל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום
שהתקבל.

עסקאות של מכר טובין שבו מועד החיוב במס נקבע במועד קבלת התמורה 

עסקאות חריגות שחל החיוב בעת קבלת התמורה למרות שהם בגד מכר טובין:
1.מכירת טובין מסוג מערכות מיזוג אוויר או הסקה , מבנים טרומיים , תקרות אקוסטיות רמזורים ומעליות – תחויוב במס בהתאם למועד קבלת הסכומים .
2. עסקאות של מכירת מנויים על ספרים , עיתונים , מנויים להצגות וכיוצא באלה
3. קמעונאי שמחזור עסקו עולה על 350,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 2,150,000 שקלים חדשים או שמחזור עסקו אינו עולה על 350,000 שקלים חדשים אך בעסקו 3 או 4 מועסקים.

הערה: קבלת שיקים דחויים אינה מהווה תקבול במזומן ורק בעת פרעון השיק הדבר מהווה תקבול .

מועד החיוב במס בעת נתינת שירות

כככל בשירות למעט עבודות למתן שירותי בניה ולמעט עסקאות שירות לגבי עוסק שמחזורו השנתי עולה על 15 מיליון חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל כלומר רק בעת קבלת הכסף מוציאים חשבונית מס ומדווחים למע"מ בתקופת הדיווח הקרובה .
במתן שירותי בניה – מועד החיוב במס נקבע לפי סעיף 28 (ב) לחוק מע"מ ויהיה כמוקדם שבין מועד השלמת העבודה ומועד העמדת המקרקעין לרשות הקונה או בעת קבלת התשלום מעת הלקוח .
שירות הניתן בחלקים ושירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו – ומחזור העוסק מעל 15 מיליון יחול החיוב על כל חלק שניתן , ובשירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו יחול מועד החיוב במס לפי המוקדם מבין מועד גמר השירות לבין קבלת הכסף.

עוסקים שצריכים לדווח על בסיס מזומן לעניין מע"מ אם מחזור עסקיהם אינו עולה על 15 מיליון ש"ח לפני מע"מ בשנה:

1.נותני שירותים בחקלאות (קבלני משנה )
2.נותני שירותי סיכה ורחיצה .
3.נותני שירות עיבוד יהלומים .
4.נותני שירות לפי תוספת י"א להוראות ניהול ספרים, כגון נותני שירותי תוכנה , שירותי קייטרינג , אולמות אירועים בתי מלון ,פנסיונים ובתי הארחה , צימרים ודומיהם ,הובלות ושליחויות , מוסכים , השכרת רכב , כלי שייט ודומיהם, מסעדות בתי קפה ודומיהם , שירותי חלפנות ונותני שירותים אחרים.

עוסקים שצריכים לדווח על בסיס מזומן לא ההגבלה אף אם מחזורם עולה על 15 מיליון :
בעלי מקצועות חופשיים כגון : רופאים ,פסיכולוגים ,פיזיוטרפיסטים, וטרינרים , בעלי בתי ספר לנהיגה , בעלי בתי ספר וגני ילדים , מתווכי מקרקעין , מתווכי רכב . השכרת נכסים ,
עסקאות על מתן אשראי .עסקאות של מכירת מנויים על עיתון , כתבי עת , ספרים , קבצים, הצגות , קונצרטים
 

שינוי גודל גופנים