חוזר לקוחות : סמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לפי סעיף 77 לפקודה

 

תקציר : מבוסס על חוזר מס הכנסה ומכיל את עיקרי הדברים .

אחד השיקולים לפעילות דרך חברה היא מועד העיתוי בחיוב המס כלומר דחיית מס ע"י משיכת דיבידנד במועד מאוחר יותר .במטרה למנוע מצב של חברות שצברו רווחים גבוהים ואין סיבה ממשית לאי משיכתם בתור דיבידנד שכר או דמי ניהול , חוקק סעיף זה המאפשר למנהל על החלטה של חלוקת דיבידנד כפוי וזאת במטרה להגיע למיסוי הסופי דרך החברה ,שלב ראשון במיסוי ברמת החברה ושלב שני מיסוי ברמת היחיד דיבידנד שכר או דמי ניהול .

עיקרי החוק:

 1. חברה(פרטית כמופרט להלן) שלא חילקה את רווחיה בשיעור של 50% מהרווחים לשנת מס מסוימת

       התקופה : לא חילקה את רווחיה במשך חמש שנים רצופות.

התנאים לדיבידנד כפוי :

 1. הרווחים הנצברים לשנת המס הרלוונטית עולים על חמישה מיליון .
 2. החלוקה לא תזיק לפיתוח העסק.
 3. כאשר נחלק משנה מסוימת רווחים ,הרווח המצטבר לא יפחת מ3 מיליון ₪ .(ראה דוגמא 4 ו 5)

2.מועד החיוב במס שנת המס שקדמה לשנת ההחלטה דהיינו אם התקבלה החלטה ב 2019. יפתחו את השומה של 2018 ובשנה זו הדיבידנד יחויב במס .

להלן פירוט עם דוגמאות מפורטות להסבר התקציר:

סעיף 77 לפקודה –מסמיך את מנהל רשות לראות ביתרת העודפים (דהינו הרווח המצטבר של החברה שלא חולק כאילו חולק)-דהיינו על הרווח  שלא חולק ישולם מס .

וזה לשון הסעיף:

ראה המנהל, כי חברת מעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנת מס פלונית, לבעלי מניותיה, עד תום חמש שנים לאחר שנת המס הפלונית, וכי רווחיה הנצברים עולים על חמישה מיליון שקלים חדשים, ויש בידה לחלק רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של עסקה, וכי תוצאת אי-החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס – רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה שיש עליה הוראה להלן, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות סבירה להשמיע דבריה, לתת הוראה לפקיד השומה לנהוג בחלק של עד 50% מרווחיה לשנת המס, לאחר שהופחת מהם סכום הדיבידנד שחילקה מרווחי אותה שנת מס, כאילו חולקו בתור דיבידנדים, ובלבד שלאחר הוראת המנהל לא יפחתו רווחיה הנצברים לתום אותה שנה ולתום שנת המס שקדמה להוראת המנהל, משלושה מיליון שקלים חדשים; לעניין זה –

"רווחים נצברים" – כלל ההכנסה החייבת של החברה, בתוספת ההכנסות הפטורות ממס, לרבות שבח כמשמעותו בסעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר נצברו מיום התאגדותה ועד תום שנת המס הפלונית, בניכוי המס החל עליה ובניכוי דיבידנד שהיא חילקה עד תום שנת המס הפלונית, ובלבד שסכום הרווחים לא יעלה על סכום הרווחים כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות בתוספת רווחים שהוונו;

"רווחיה לשנת מס פלונית" – רווחים נצברים לתום שנת המס הפלונית בניכוי רווחים נצברים לתום שנת המס שקדמה לה ובתוספת דיבידנד שחולק בשנת המס הפלונית.

 1. מדובר בחברת מעטים – ככלל מדובר על חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר, ושאינה חברה ציבורית כלומר מדובר על חברה פרטית בלבד.
 2. חברת המעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50%– כלומר נניח שחברה הרוויחה סכום כסף מסוים בשנה מסוימת נניח שנת 2013 , מנהל רשות המיסים יוכל לראות ברווחים של שנה זו כמחולקים וידרוש בגינם את תשלום המס רק משנת 2019.

הערה חשובה : יתרת רווחים הינם רווחים שנצברו עם השנים לדוגמא:

שנת 2013 רווח לפי דוח רווח והפסד 10,000.

שנת 2014 רווח לפי דוח רווח והפסד 20,000.

שנת 2015 רווח לפי דוח רווח והפסד 30,000.

שנת 2016 רווח לפי דוח רווח והפסד 40,000.

שנת 2017 רווח לפי דוח רווח והפסד 10,000.

שנת 2018 רווח לפי דוח רווח והפסד 10,000.

כל השנה הרווח עובר לסעיף במאזן שנקרא עודפים, נכון לשנת 2019 הרווח המצטבר ביתרת העודפים הינו 120,000 שהינם כל הרווחים ביחד משנת 2013-2018.הרווחים המצטברים אינם יתרת המזומנים שיש בחברה , כי יתכן שהחברה רכשה רכוש קבוע לצורך שימושה העתידי ,  יתרת המזומנים בבנק תתרוקן מצד אחד ומצד שני נראה במאזן רכוש קבוע בגובה המזומן שיצא. יתרת העודפים שהינם הרווח המצטבר לא יושפע מהרכישה רק חלוקת דיבידנד תאפס את יתרת העודפים .ובמילים אחרות גם אין לחברה יתרת מזומנים יכול המנהל להורות על חלוקת רווחים המצטברים לשנת מס מסוימת.

 3. רווחיה הנצברים של חברת המעטים בתום השנה הרלבנטית עולים על חמישה מיליון שקלים חדשים . כלומר נניח שהחברה הוקמה בשנת 2010 והיא צברה רווחים עד 2013 כולל כ 10 מיליון ₪ במקרה הזה יכול           המנהל להורות על חלוקת הרווחים , בניכוי המס ששילמה על אותם רווחים ובניכוי דיבידנד שהיא חילקה עד תום שנת המס כאמור .                                                                                                                          

 4. יש בידי חברת המעטים לחלק את רווחיה או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ולפיתוחו של העסק וכי תוצאת אי החלוקה היא הימנעות ממס או הפחתת מס .                                                                                          

 5.ניתנה לחברת המעטים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריה                                                                                                                                                                                                                             

 6.כתוצאה מהחלוקה לא יפחתו רווחיה הנצברים לאותה השנה הרלוונטית ולתום שנת המס שקדמה להוראת המנהל משלושה מיליון שקלים חדשים.

במידה והתקיימו כל התנאים לעיל רשאי פקיד השומה לנהוג בחלק של 50% מרווחיה לשנת המס, לאחר שהופחת מהם סכום הדיבידנד שחילקה מאותו רווחי שנת מס , כאילו חולקו בתור דיבידנדים . 

דוגמאות :

 1. רווחיה הנצברים של חברה פלונית הינם 40 מיליון בשנת המס 2013 נוצרו לחברה 12 מיליון ₪ , החברה לא חילקה רווחים כדיבידנד משנה זו .המנהל יכול להורות על חלוקת רווחים משנה זו ובלבד והתקיימו התנאים 1-4. מדובר על 50% מהרווחים של  שנת 2013. כמו כן יכול המנהל להורות על חלוקת רווחים משנים קודמות נוספות  ובלבד ועמודים בכל תנאי הסעיף.
 2. רווחיה המצטברים של חברת פלונית לתום שנת המס הרלבנטית הינם 50 מיליון . הרווח לשנת מס מסוימת הינו 10 מיליון החברה חילקה 50% מרווחי אותה שנה לא ניתן להפעיל את סעיף 77 כי החברה חילקה כבר כיאות את רווחיה .אולם המנהל יכול להורות על חלוקת רווחי שנה אחרת .אם עומדים בתנאי הסעיף.
 3. רווחיה המצטברים של חברה פלונית לתום שנת המס הרלבנטית הינם 10 מיליון ₪ בשנת המס הרלוונטית נוצרו לחברה 10 מיליון ₪ . מתוכם חילקה החברה כ 4 מיליון ₪. מכיוון שהחברה לא חילקה 50% אחוז מרווחיה לשנת המס הרלוונטית בהתקיים שאר תנאי הסעיף יכול המנהל להורות על חלוקת רווחים עד 1 מילון שח נוספים כדי להשלים ל 50%.
 4. רווחיה המצטברים של חברה פלונית לתום שנת המס 2013 הינם 50 מיליון בשנה זו נוצרו לחברה 10 מיליון ₪ רווחים והיא טרם חילקה רווחים כדיבידנד משנה זו . יחד עם זאת , במהלך השנים 2014 עד 2018 נוצרו לחברה הפסדים כבדים , כך שבתום 2018 נותרו לחברה רווחים נצברים של 2.5 מיליון ₪  מאחר וסכום הרווחים הנצברים של החברה לתום השנה שקדמה לשנת 2019.(השנה בה המנהל יכול להורות על חלוקת רווחים משנת מס 2013) נמוכים מ 3 מיליון לא ניתן להורות על חלוקת דיבידנד משנה זו .
 5. רווחיה הנצברים של חברה פלונית לתום שנת המס 2013 הינם 5.5 מיליון ₪ החברה טרם חילקה דיבידנד כלשהו . בשנים 2014-עד 2018 נוצרו לחברה רווחים נוספים , כך שבתום 2018 לחברה רווחים מצטברים בסך של 15 מיליון . מאחר ורווחיה של הנצברים של החברה עולים על 5 מיליון ₪ לתום שנה הרלוונטית ומאחר והחברה טרם חילקה דיבידנד מרווחי שנה זו , יוכל המנהל תיאורטית להורות על חלוקה של של דיבידנד על פי סעיף 77 לפקודה בסכום של 2.75 מיליון ₪ (50% מתוך 5.5 ) . אולם , מאחר וחלוקה של 2.75 מיליון ₪ תפחית את רווחיה מתחת לרף של 3 מיליון ₪ יהיה ניתן להורות על חלוקה של עד 2.5 מיליון בלבד 

מועד החיוב במס:

תום שנת המס שקדמה לשנה שהתקבלה ההחלטה . דהיינו אם התקבלה החלטה בשנת 2019. מועד החיוב במס יהיה ב שנת 2018.

שיקולים שיילקחו אם להפעיל את סעיף 77 לפקודה אם לאו:

 1. האם החברה מפעילה עסק בעל פעילות ממשית? שרווחיה משמשים את העסק או לחלופין מקום שאין עסק ממשי ורווחיה של החברה משמשים בעיקר להשקעות בניירות ערך , או נכסי השקעה אחרים.
 2. החזקה של הרווחים כיתרות מזומנים בקופה או בצורה נזילה אחרת למעלה מהמידה הדרושה לפעולותיה השוטפות של החברה .
 3. אם שימוש ברווחים משמש לקניית נכסים חיוניים לפעילות ריאלית ממשית של החברה או שמא הוא לשימוש למתן הלוואות או השקעות רווחים בדבר שאינו חיוני לחברה .

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

שינוי גודל גופנים