כל חברה בע"מ באשר היא פרטית או ציבורית, כל עמותה או כל רשות מקומית חייבת לפי חוק לבצע עריכת דוחות כספיים באופן המקובל לפי כללי החשבונאות ולמסור אותם מבוקרים בעזרת רואה חשבון. מתן שירות זה מבוצע אחת לשנה. מטרת הביקורת הינה לחוות דעה על מצבה הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח, תוצאות פעולותיה, תזרימי מזומניה והשינויים בהונה העצמי, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

חוות דעת "נקייה" פירושה כי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר של שנת הדוח, את תוצאות פעולותיה, תזרימי מזומניה והשינויים בהונה העצמי, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ואין בדוחות הכספיים מצגים מטעים מהותית.
החובה החוקית להגשת דוחות מבוקרים נובעת בעיקר מעצם קיומם של משתמשים בדוחות הכספיים, כגון בנקים, ספקים נותני אשראי, משקיעים, רשויות המס וכדומה, הנסמכים על חוות דעתו של רואה החשבון בבואם לקבל החלטה בקשר למתן אשראי לחברה, השקעה במניותיה, גביית המס בגין רווחיה וכו'.

בתום עבודת הביקורת מופק דוח כספי אשר הינו חסוי ומוגש ללקוח במסגרת ישיבה על ממצאים שעלו אגב הביקורת. במסגרת אותה ישיבה הלקוח מקבל באופן מפורט את הליקויים והדגשים שעלו במהלך הביקורת על מנת שיוכל ליישמם הלכה למעשה.

שינוי גודל גופנים