מי חייב בהגשה
כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו למס הכנסה.

בנוסף חייבים בהגשת דוח שנתי:
כל תושב ישראל מעל גיל 18 בעל הכנסה מעסק או משלח יד או בעל משכורת מעל סך של 638,000 ₪ בשנה. וכן בעלי הכנסות ממקורות נוספים כגון: דמי שכירות, ניירות ערך, ריבית וכד' –מעל התקרות שנקבעו בחוק.
תושב ישראל שטרם מלאו לו 18 שנים בתחילת שנת המס אך הייתה לו בשנה זו הכנסה חייבת מעל סך של 79,800 ₪ חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

הגשת דו"ח מקוון
כל אדם החייב להגיש דוח למס הכנסה ויש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד, נדרש להגיש את הדוח השנתי רק לאחר שידורו באופן מקוון.    דוח "מקוון" ייחשב דוח המוגש לאחר ששודר באינטרנט או על ידי מייצגים בחיבור ישיר למערכת המחשב של רשות המיסים.

מועד הגשת הדו"ח
מי שאינו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, חייב להגיש את הדוח עד ליום 30.04 בשנת המס העוקבת לשנת המס של הדוח המוגש.
נישום המנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף לדוח מאזן וחשבון רווח והפסד, חייב להגיש את הדוח עד ליום 31.05 בשנת המס העוקבת לשנת המס של הדוח המוגש.
יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש אותו עד ליום 31.05 בשנת המס העוקבת אלא אם ניתנה לו אורכה למועד אחר.

הנספחים שיש לצרף לדוח

נספח א': כאשר יש הכנסות מעסק או ממשלח יד, יש לצרף טופס 1320 או טופס אחר במתכונתו. הטופס הינו דוח רווח והפסד.

נספח ב': כאשר יש הכנסה מרכוש יש לצרף טופס 1321. שם ניתן לפרט הוצאות או הקלות ממס אותן הינך דורש.

נספח ג': הכנסות ממכירת ניירות ערך סחירים, אשר אינן הכנסה מעסק או שלא נדרשו בגינן הוצאות מימון ,
נדרש לצרף טופס 1322 ו/או 1325 ו/או 1326 לפי העניין.
ניתן לשדר נספח ג' באינטרנט למי שמגיש דוח מקוון.

נספח ד': הכנסות מחו"ל שבגינם הינך דורש זיכוי בשל מס ששולם בחו"ל או קיזוז הפסדים בחו"ל, יש לצרף טופס 1324.
ניתן לשדר נספח ד' באינטרנט למי שמגיש דוח מקוון.

טופס 6111: טופס זה מהווה נספח לדוח השנתי, ומפורטים בו נתוני הדוחות הכספיים: דוח רווח והפסד, מאזן ודוח התאמה למס.
הטופס מיועד לבעלי הכנסה מעסק או משלח יד. בשנת המס 2012, אינם חייבים בהגשת הנספח מי שמחזור עסקיהם עד 300,000 ₪ (כולל מע"מ).
את הנספח חובה לשדר באינטרנט או באמצעות מחשב רשות המיסים למי שחייב בהגשתו.

אי הגשת דוח
אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה, גורר הטלת קנסות או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית המשפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי חוק.

פקיד השומה רשאי, במקרה של אי הגשת הדוח, לערוך שומה לפי מיטב השפיטה, כלומר לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.

שינוי גודל גופנים