הצהרת הון היא הצהרה על סך הנכסים וההתחייבויות של התא המשפחתי לתאריך מסוים . הצהרת הון משמשת כמכשיר נוסף את רשויות המס לצורך ביקורת על הכנסותיו של הנישום .

לדוגמא, אם יש לאדם מסוים רכוש בעלות של 1,000,000 ש"ח ולעומת זאת התחייבויות בשווי של 500,000 ש"ח, נאמר שההון ה"נקי" (הון נטו) של אותו אדם לאותו יום הוא 500,000 ש"ח . סיכום זה מהווה כמעין "מאזן" המשקף "צילום" תמונת מצב נכונה לאותו רגע תיאורטי שבו נערך המאזן. יש לציין כי תמונת מצב זו אינה נכונה וזהה לכל רגע שאחרי, או שלפני, תאריך הצהרת ההון. לפיכך, כדי למנוע מצג שווא, מקפידים במס הכנסה לעיין בתנועה בחשבונות הבנק של הנישום סמוך לתאריך הצהרת ההון ובעיקר בתקופה של מספר חודשים לפניו ואחריו.

הדרישה להצהרת הון ומתי

מס הכנסה דורש הצהרת הון מכל אדם שהקים עסק חדש, מכל נישום הנמצא בטיפול של ביקורת על הכנסותיו, משכירים שקיימת להם הכנסה מעסק או משלח יד ומנישומים נוספים.

דרישה להצהרת הון נשלחת אחת ל-4 שנים, בדרך כלל. מועד דרישת הצהרת ההון יהא, ברוב המקרים, לתום שנת המס. לעיתים חורג מס הכנסה מנוהל זה ודורש הצהרת הון למועדים אחרים כגון סמוך למועד ביצוע עסקאות מהותיות.

תדירות הדרישה של הצהרת הון עלולה להשפיע על האפקטיביות של בדיקת השוואת ההון. מכיוון שבדיקה זו מבוצעת בערכים נומינליים, הדבר עלול לגרום לעיוות ריאלי שנוצר כאשר פרק הזמן העובר בין הצהרת הון אחת לשנייה הוא בן שנים רבות.

הכנת הצהרת הון כיצד?

מילוי והגשת דו"ח הצהרת הון צריך להיעשות בקפדנות יתרה. לפיכך, יש לכלול ברשימה את כל הרכוש השייך לבעל העסק, בין אם רשום על שמו ובין אם על שם צאצאיו. כגון: דירה ,מגרש, תכניות חיסכון, ניירות ערך, מזומנים, כלי רכב ,תכולת בית וכדומה.
במקביל, נרשמות בהצהרה כל התחייבויותיו של המגיש, ובכלל זה: התחייבויות כספיות לאנשים וחברות, משכנתאות וכל הלוואה שנטל ועליו להחזיר.

כל נכס או התחייבות אשר מדווחים בהצהרה, מוגשים בליווי מסמכים לאימות הרישום. כך למשל, מצורפים אישורי בנקים, קופות גמל, נסח דירה, או רישיון רכב וכדומה.

כדאי להשוות בין ההצהרות האחרונות שהוכנו (במידה וזו אינה הצהרת הון ראשונה), טרם הגעתכם לפקיד השומה מוכנים, מנעו הפתעות לא רצויות וטרום מפגש זה ערכו השוואת הון וודאו שהדיווחים על ההכנסות עומדים בד בבד עם השינויים שחלו בפועל על ההון של העסק. כדאי להימנע מניסיון להסביר גידול בלתי מוסבר בהון בדרכים כמו מתן מתנה לקרוב משפחה, היות ואלו דברים שנבדקים היטב.
בנוסף, יש לקחת בחשבון שמשווים בין התקופות השונות בהן הוגשו הצהרות הון, כך שאם יש הפרש משמעותי בין הצהרות מתקופות שונות הן כן יבדקו לעומק.

שינוי גודל גופנים