חברה היא ארגון בעל ישות משפטית שמאגד אנשים למען מטרה משותפת, בדרך כלל לשם הפקת רווח.
כל אדם בישראל רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור.

רוב החברות מאוגדות כחברות בע"מ, כך שהאחריות המשפטית והפיננסית איננה של בעלי המניות באופן ישיר,
אלא של החברה עצמה הנחשבת לישות עצמאית לכל דבר וענין.

לצורך רישום החברה, יש למלא ולהעביר אל רשם החברות את הטפסים הבאים,  חתומים ע"י עורך דין :

  • טופס הגשת מסמכים לרישום חברה בטופס זה יש למלא 3 שמות חלופיים מוצעים ,אשר אינם תפוסים ברשימה של רשם החברות,וכן לציין את מספר העותקים המאומתים המבוקשים.
  • טופס בקשה לרישום חברה יש לסמן את החלופה המתאימה בדבר אחריות בעלי המניות, ולוודא ששם החברה המוצע זהה לשם שנכתב בתקנון.
  • הצהרת בעלי מניות  כל בעל מניות יצהיר בפני עורך דין. במידה וקיים בעל מניות אחד, מספיק שיהיה חתום בבקשה לרישום, ואין צורך לצרף הצהרה נפרדת.
  • הצהרת דירקטורים ראשונים- כל חברה חייבת במינוי דירקטורים, ויכולה לקבוע בתקנון את הרכב הדירקטוריון.
  • תקנון חברה- תקנון החברה חייב לכלול את שם החברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום ופרטים בדבר הגבלת החברה.

בעת הרישום ברשם החברות, החברה נדרשת לשלם אגרת רישום, שסכומה נכון ל 2013 2,591 ש"ח .

בנוסף מחויבת כל חברה בתשלום אגרה שנתית לרשם החברות.

בסוף הליך הרישום מקבלת החברה תעודת התאגדות ומספר ח.פ , שזהו מספר הזהות של החברה.

במשרד רואי חשבון דן אלפסי מאמינים בליווי אישי שלב אחר שלב החל מהרגע הראשון.

שינוי גודל גופנים